Internetmuseums fysiska samlingar omfattar det icke-digitala material som Internetmuseum förvaltar på plats hos Internetstiftelsen. Dessa har förtecknats och katalogiserats efter tämligen konventionella mönster, men så sammanfört i en gemensam katalog som omfattar såväl böcker och föremål som klassiskt arkivmaterial arkiv och föremålssamlingar. Dessa tre delar hålls separat men deras kataloger/förteckningar har i webbkatalogen sammanförts för att tillåta övergripande sökning genom hela Internetmuseums samlingar. Här listas också digitaliserat material, som finns tillgängligt genom katalogen i den utsträckning som upphovsrätten tillåter det.


Söka i katalogen

Om fritextsök:

I fritextfältet kan du söka själv likt i en vanlig sökmotor. Sökfunktionen listar även liknande träffar till den söka frasen.

Objekttyper

I vänstra hörnet kan sökningen begränsas till särskilda objekttyper: bibliotek, föremål och arkivhandlingar. På grund av formatskäl hålls enstaka fall av vad som annars skulle räknats till biblioteket i vissa arkiv när det rör sig om utskrifter och kopior på lösa handlingar. Av uppmärkningsskäl listas dessa som arkivhandlingar och uppfångas i nuläget inte i en biblioteksavgränsad sökning. Det går även att klicka på en posts objekttyp för att avgränsa sökningen till objekt av samma slag.

Rullmenyerna

Med rullmenyerna ovanför fritextsöken kan du begränsa din sökning, eller utan att fritextsöka filtrera fram listor av allt katalogiserat material som överensstämmer med de gjorda valen.

Proveniens:

Med proveniensfältet kan du begränsa din sökning till material överlåtet av samma person. En listning/sökning endast begränsad av proveniens begränsar sig inte till en viss typ av material, endast efter proveniens.

Arkiv:

Avgränsa sökningen/listningen till material som tillhör samma arkiv – vilket ibland omfattar mer än taxonomin arkivhandlingar. Material från samma arkiv har i regel samma proveniens, men andra provenienser kan ibland finnas i underarkiv eller särskilda serier så det är inget man skall räkna kallt med.

Allt material i taxonomin arkivhandlingar ingår i ett arkiv.

Serie:

Avgränsar sökningen efter en specifik serie. I arkiv med endast blir resultatet liktydigt med att avgränsa efter seriens arkiv.

Omslag:

De flesta serierna indelas i olika omslag, i vilka sammanhörande handlingar eller handlingar spridda över flera ark grupperas. I synnerhet i arkiv med få serier eller mycket spretigt innehåll är omslagen frekventare.

Vissa handlingar – då i huvudsak trycksaker såsom tidningar och småtryck – kan i vissa fall ligga fritt i arkivboxarna. Dylika uppfångas inte av en sökning avgränsande till något uppslag, de inte är del i ett.

Sortera efter

Bestämmer hur resultatet för sökningen/listningen skall organiseras.

Visa antal

Bestämmer hur många objekt som skall visas per sida vid sökning/listning.

Tidsrymd

Avgränsar sökningen listningen efter tid. Exakta datum eller månad för material har ibland inte kunnat fastställas eller angetts. Vill du att din sökning/listning skall uppfånga objekt vars ålder endast identifierats på året bör hela året väljas, från första till sista datum. För material vars år och månad har identifieras skall avgränsningen omfatta hela den/de sökta månade/månadernas datumspann.

Till exempel om du vill söka efter material från oktober 2001 bör du i tidsspann välja startdatum 2001-10-01 och slutdatum 2001-10-30.


Bra att komma ihåg

Tidigare sökningar och inställningar som inte ändrats eller tagits bort påverkar senare sökningar/listningar. Det tillåter ytterligare avgränsande av tidigare sökningar eller sökande inom särskilda listningar. Ifall du vill göra en helt ny sökning är det ofta föredömligt att du klickar på ”rensa sökning” först.


Fältförklaringar

När du klickar dig in på ett objekts post kommer en viss mängd information presenteras för dig. Ifall något av dessa fält uteblir är det antingen för att informationen inte finns tillgänglig, eller för att typen av information inte används vid uppmärkningen av den speciella objekttypen. De tre objektstaxonomierna märks upp något annorlunda. I framtiden finns eventuellt möjlighet att uppmärkningen såsom den ser ut idag kommer att förändras något för att utöka sökmöjligheterna.

Proveniens (samtliga posttyper)

Arkivbildaren. Anger från vem/vilka Internetmuseum erhållit objektet, vems samling den ingår i. Alla arkivhandlingar i samma arkiv har (oftast) samma proveniens, som de också kan dela med eventuella överlåtna böcker och föremål. Klicka på det angivna namnet för att se alla objekt med samma proveniens.

Jur. Status (samtliga posttyper)

Anger huruvida Internetmuseum äger eller endast förvaltar objektet. Tillgång till deponerat material kan vara villkorsstyrd.

Arkiv (Arkivhandlingar, webbsidor)

Vilket arkiv objektet ingår i. Klicka på arkivets namn för att få fram alla handlingar som ingår i det.

Serie (arkivhandlingar)

Serien är en indelning av handlingar i ett specifikt arkiv som har något gemensamt: det kan vara ursprung, funktion eller ibland ämne. I vissa mindre arkiv blir uppdelningen av handlingar i serier överflödigt, vilket innebär att dessa endast har en serie. I dessa fall är serienamnet och arkivnamnet ofta samma.

Klicka på seriens namn för att få fram alla handlingar som ingår i den.

Omslag (arkivhandlingar)

Inom serierna förekommer omslag, i vilka sammanhörande dokument placeras och skiljs från varandra. Omslagen är vanligtvis numrerade. Dessa nummer finns för att underlätta sökande och ordningshållandet i de fysiska arkivlådorna och kan sålunda ignoreras av användaren. Två orelaterade omslag kan sålunda ha samma nummer – det anger nämligen endast den interna relationen mellan omslag, volymer och serier inom samma arkiv.

Alla objekt i samma omslag listas i en sidvy höger om katalogpostens metadata. Det går även att klicka på omslaget för att få mer information om dess innehåll.

Volym (arkivhandlingar)

Anger vilken låda som handlingen ligger i. Volymnummer är inte unika utan underordnas serierna löpande. Det vill säga endast handlingar märkta med samma serie och samma volym delar låda. Material från främmande serier delar ibland samma volym med en annan serie av utrymmesskäl, vilket i sådana fall anges i förvars-fältet.

I nuläget finns inte möjligheten att lista samtligt innehåll i en och samma volym. Allt material i samma omslag finns alltid i samma volym.

Titel (samtliga posttyper)

Här namnges objektet. En boks titel står här. Föremål/arkivhandlingar ges en benämning som motsvarar vad för sorts föremål/handling det rör sig om.

Skriftserie (Böcker, arkiverade kopior av tryck)

Trycksaker utgivna i särskilda skriftserier, till exempel Statens offentliga utredningar, får sin serie här angivna. Skall inte förväxlas arkivserie.

Referens (samtliga posttyper)

Hänvisningar till andra objekt, omslag eller serier som relaterar till eller berör liknande ämnen som objektet. Text i referensfälten är vanligtvis också länkar, och går att klicka på för att ta sig omedelbart till refererat objekt, serie eller omslag.

Serienummer (Böcker, arkiverade kopior av tryck)

Objektets nummer i utgiven skriftserie, till exempel ”SOU 2003:11 Inte att förväxla med arkivseriers signum.

Alternativ Serie (Böcker, arkiverade kopior av tryck)

Ifall skriften utgivits i två olika serier anges det här med nummer i en post.

Tid (samtliga posttyper)

Anger tiden för dokumentets sammanställning.

Tidskommentar (samtliga posttyper)

Uppger oklarheter eller andra detaljer kring tiden för objektets uppkomst eller insamlande av arkivbildaren.

URL (Webbsidor)

Fysisk beskrivning (Föremål)

Föremåls utseende ges här en kort beskrivning,

Förvar (samtliga posttyper)

Avser var i Internetmuseums arkiv- och bibliotekslokal objektet eller dess volym är placerat.

Kommentar (samtliga posttyper)

Här anges övrig nyttig information om objektet, t.ex. en handlings ämne, funktion, ursprung, eller annan nyttig information som inte framkommer av övriga fält.

ISBN (bibliotek, vissa arkivhandlingar)

Bokens unika internationella ISBN-kod.

ISSN (bibliotek, vissa arkivhandlingar)

Om texten utgavs i en identifierbar skriftserie anges dess ISSN här.

Författare (bibliotek, vissa arkivhandlingar)

Uppger vem som har författat texten.

Utgivare (bibliotek, vissa arkivhandlingar)

Anger en boks utgivare. Används på arkivhandlingar och offentligt tryck för att märka upp organisationen eller myndigheten av vilket den upprättats.